Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/140

此页尚未校对


其父長田賦孺人教之務爲長厚圻能舉義事岀粟賑飢如其

父有司奉 詔更旌其門人謂圻之承家頼其母者益多也於

是仲輝旣没十有三年孺人以壽終葢年七十有八矣其生永

樂庚子六月十九日卒以弘治丁巳二月三十日以明年某月

某日葬于馬鞍山之原合仲輝兆子男二人長即圻娶陳氏次

奎側室李氏出娶顧氏女一人適陳輿孫男一人曰瑛女三人

其二巳嫁曾孫男二人曰讃曰謐女二人圻嘗乞墓銘於予及

予北來其甥陳霽方登進士第績學翰林爲狀來促曰外祖母

賢行甚僃此其槩也願取而銘之銘曰

山有巨石地深且幽門有喬木可䕃以休有家于兹内行脩慈

孝勤儉正且柔老從良人地下游欲考其賢此焉求

   韓夫人墓誌銘