Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/142

此页尚未校对


年還過吴中始卜居東城下而公竟歸老于此歷仕中外至居

憲臺功業赫然夫人亦從受封可謂富貴矣然處之自如未嘗

有矜喜色中間公以直道忤人三被降黜夫人亦不憂且時慰

公曰公心無愧造物者豈令公終在人下耶巳而皆驗夫人居

家則奉舅姑以孝從行則事公以順公性邁爽少暇輙具酒饌

與賔佐樂飲夫人治具畢獨以麤淡自奉平居衣服亦無紈綺

之麗人不知爲命婦也及公致仕後儉德益甚迨至寡居尤嚴

於治家僮奴輩帖帖無敢縱者當病亟子婦請醫禱輙戒以有

命則使啓篋視之凡殮具咸僃可謂明逹矣葢年六十九而卒

其生宣德戊申八月二日卒于弘治丙辰閏三月二十六日葬

以戊午某月某日子男三文光祿寺典簿娶吉安知府張某女

斆工部司務娶浙江布政司參議寗某女敞側室王氏出娶安