Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/144

此页尚未校对


哭不自勝予適亦以憂制居家特趍吳中持狀請銘及予北來

又以書促曰葬且迫期矣非得此不敢掩壙念其言懇至乃爲

作王母陳孺人墓銘而序之曰陳氏諱某字某與王氏爲同縣

人父曰歸安主簿某母曰夏氏父母初未有子不欲嫁其女始

擇贅壻得王君寍寍之父英國初爲陜西按察使時號廉吏陳

氏爲其婦居貧節儉人謂爲無愧及寍卒獨處室中躳紡織以

自給教其子讀書夜必與共燈火稍暇即取𡚁衣補綴不自逸

也其待親族必以禮御婢㒒必以恩事其母尤孝母年八十餘

老而無齒日必作肉糜以進或含哺之當是時其姑閻氏亦老

矣恨不得侍左右數迎至家所以奉之者如其母可謂孝矣其

生永樂巳亥某月某日卒以弘治丙辰十二月二十六日享年

七十八子男二人長即成憲娶張氏繼劉氏次成章娶朱氏女