Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/150

此页尚未校对


爲南京吏部稽勲主事後改吏部考功旣封其母曰太安人及

約進驗封郎中適恩詔下遂加今封後二年爲弘治庚申

月一日卒享年八十五太宜人嘗以年高思歸故鄕約勸畱之

至是痛恨慟哭不巳將扶柩歸葬奉其友毛修撰維之狀造予

請銘葢約試禮部時爲予所取士及予佐吏部又爲屬官不能

違也蘇爲東阿儒族太宜人㓜則警敏莊重鍾愛于其父敏與

其母郭氏鄉人知其有賢女也爭欲聘之旣笄竟歸于故贈吏

部驗封郎中某入門善修婦道時其舅教諭府君巳没姑吳氏

孀居家範嚴整太宜人事之孝謹食必侍立食未巳不敢退也

姑或怒益下氣跪而謝過不命之起不敢起也其爲婦如此太

宜人生男子一人即約及女子一人餘男女九人皆諸妾出待

之衣食均平一如已子人稱其有恩也居常語之曰爾祖父仁