Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/22

此页尚未校对


洲人而家比虎丘爲著姓大父友之在永樂宣德間廵撫大臣

以吳中賦厚方重糧長之設友之於時已爲郡縣所推擇父行

娶王氏生府君少爲縣學弟子治易勤苦後以父没而母更老

度不可逺仕遂謝歸以農隱而或業賈以養生性篤實不事華

靡與流俗相違治家尚節儉故能保其業待人以謙恭故能處

乎衆至其奉身之全畏法之至故姓名不挂於訟牒里人以善

士目之其生永樂甲辰仲冬廿六日其卒弘治丁巳季冬廿四

日以卒之又明年已未孟冬廿八日葬于武丘鄉𡊮家浜先塋

之次娶魏氏宋又靖公九世孫子男二人長即綱娶陳氏次曰

紀娶姚氏繼吉氏女一人適張瓛孫男三人元吉元利元貞女

二人銘曰

際太平之時望中壽之域身旣克全志何所鬰歸於兹丘其永