Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/46

此页尚未校对


者更欵洽兵部郎中秦公脩敬以齒德高一鄕不妄交際每過

君必畱坐竟日而返家有重屋數楹雅潔可居更即溪上開别

墅與同里有隱德者四五輩往游其間賦詩飲酒蕭然林泉之

風庸俗人莫得而預也惟其中少容卒爲人所不樂而君亦卒

不少變是眞有特操者矣君有子驥與兄子驄愛而教之必等

二子用其教竟成而驄遂登甲科爲名進士時君巳没驄數感

泣曰吾何以報吾叔父也會以例暫還其鄉因得葬君乃來乞

銘意懇懇不休曰吾兄弟欲藉此以自慰耳予感其孝卒諾之

君生於宣德庚戌五月十日卒於成化癸卯五月十九日葬以

卒之又明年某月某日墓在靑山之原娶龔氏有賢行子男二

人長曰駿早卒次即驥女一人適龔復莫之先爲汴人從宋南

渡遂家無錫君之曾大父曰能興大父曰順昌父曰文盛皆有