Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/57

此页尚未校对


于官卒置其人于法有一奴橫或來告聞之盛怒即笞而斥之

仍詣吿者謝曰微君言幾爲吾纍其氣之剛厲又如此家居武

丘塘上商舟賈舎上下相比不使其子治生業日督之問學其

子竟登進士第授國史官即一鵬也嘗因其子居京師乗興

北來覽觀衣冠文物之盛旣而登西山飲玉泉樂之畱一月而

歸未幾蒙恩授封如子官感激于中數北望拜賜遺書其

子俾圖報稱以無㤀  上恩甚懇懇也弘治庚申年七十有

二十二月七日以疾卒卒前一月忽拏舟徧訪鄕邑諸親友次

至工部徐公對酒談笑竟日葢歸而臥病不起臨卒索酒飮飮

訖沐浴更衣而坐長孫在旁顧曰其語而父愼勿過哀第記吾

宿昔之言可也其明逹又如此府君娶司氏再娶趙氏贈封竝

孺人子男一即一鵬孫男三曰子忠子孝子文女一人以卒之