Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/101

此页尚未校对


者甚賢巳而君至遂相好而信其賢不誣君之葬允逹旣爲之

銘其子鏓以予知其父不逺數百里來請文表于墓上於是允

逹亦卒矣感念疇昔爲之泫然鏓亦賢如其父鄭氏其將復興

   永定知縣陳君墓表

弘治八年福建永定知縣陳君述軄于朝道出上杭疾作而

卒其年八月二十一日也年五十四柩至卜明年八月某日葬

于吳縣桃花塢先塋之北其從兄俊與其弟怡率其子(⿱艹石)孫來

拜請文表墓其狀則君女弟之夫丘連州鎬所造也予與君有

舊好聞君之喪方爲之悼惜不巳其能巳於言乎君姓陳氏諱

恱字宗理别號同軒世家蘇之吳縣自其祖福建僉事祚以直

節顯于 先朝祠于鄉賢而陳氏遂聞吳下父寍仕終新野王