Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/138

此页尚未校对


銘在予特書此月窗諱紘字濟廣鄉人識與不識者皆稱周月

窗因其號也故題曰周月窗墓表俾刻之

   明故中順大夫陜西漢中府知府李公墓表

弘治庚申三月二十一日中順大夫陜西漢中府知府李公卒

享年七十一卜以其年六月十五日葬于靑縣城北原其孤璧

以初喪不敢離次遣人奉教諭俞君勁製事狀來乞文表墓予

不識公顧嘗知其平生一二不𫉬終辭乃爲之書公姓李氏諱

佐字廷相自號梅屋其先滁人也曾祖曰文祖曰玉父曰庸累

世晦蹟後從尺籍占彭城衛居通州宣德中始徙靑縣庸娶沈

氏生子二人長曰偉次即公公㓜則頴敏年十三補邑庠弟子

員曰從師問學幸其兄偉亦好儒術晝夜程督公不少縱期必

取科第公感𡚒稍長才氣頓發下筆輙數千言同輩讓之景泰