Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/153

此页尚未校对


強之始受於是郡縣有工役輙委之又嘗遣之京師督賦事皆

克濟更以才諝稱云應祥娶高氏子男二人曰𪔂娶陸氏曰鉞

娶楊氏孫男三人曰楠曰松曰模女三其生宣德十年二月丁

卯没於弘治七年八月辛巳乃卜以又明年三月甲申葬於吳

縣馬鞍山之原前葬𪔂與予姪有連姻之好來求文表于墓上

惟𪔂少能承家綽有父風及是居喪盡禮人尤稱之乃圖葬其

父旣得吉壤以弟㓜能身任營築之勞其爲人亦可謂賢矣應

祥可謂有子矣雖然亦應祥之德厚所致也故予書其平生而

必及此者以爲其德之驗耳爲王氏子孫者其尚考於斯而謹

嗣之

   承事郎蘇君墓表

蘇君克成未冠時㳺郡學爲弟子與予有世契特相厚稍長以