Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/2

此頁尚未校對


匏翁家藏集卷第七十

墓表八首

  翰林院編修李君墓表

君諱仁傑初字唐英後更字士英興化府莆田人也曾祖纘歷

城縣主簿祖馨業儒不仕父煥雷州府學訓導當訓導公宦游

嶺海間君畱侍其祖母宋氏于家時尚㓜巳能盡孝養而自力

于學出則從師友質問歸則與其弟仁貴相講授學旣成竟以

書經魁天順三年鄕試成化八年會試禮部復在高等廷試得

賜進士及第遂入翰林爲編修階承事郎未幾丁母林孺人憂

服除還任三年考最賜敕進階文林郎而封贈其父母妻如

制秩將滿而病卒矣年五十二初君被病每旦猶朝或勸之少

休其朝如故迨其劇乃巳其謹畏如此君治經得其說從學者