Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/3

此页尚未校对


常數十人病且劇猶矻矻坐堂上爲諸生講解其精勤如此年

逾四十即治葬穴曰死者人之常他日不欲以後事纍吾家也

及是謂家人曰吾父不幸時客囊蕭然殆不能殮痛恨至今未

㤀吾即死殮無獨厚其明逹而孝又如此嗚呼可謂賢巳君性

卞急少容亦惟其中介直不能矯飾以阿人意然至遇知友杯

酒相屬談謔間發歡如也自居京師未嘗一走要地請謁日則

汛掃室廬彈琴投壷種花養魚以雅潔自適而巳平居旣以經

學爲業及門𫎇指敎者輙取科第嘗一同考禮部士得人爲多

其見於及人者僅如此配孺人陳氏今戶部郎中鼐之姊有賢

行男一人曰義方尚㓜女二人林待育林宜篤其壻也其卒以

成化十九年十二月廿四日以明年某月某日葬于某山之原

寬於君爲同年而相知深哀君之没而不可復得也爲表其墓