Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/30

此页尚未校对


初娶何氏崑山令平之女繼娶閻氏子男三人曰寍曰安曰定

女三人其一嫁同里朱輝孫男三人曰某早卒曰成憲曰成章

曾孫男一人女一人公没于永樂二十年四月十九日以其年

十月六日葬于馬鞍山先塋後六十餘年成憲官京師以予有

鄕里斯文之好持公墓銘且別爲狀請予文表墓予觀國初

多鉅人長者如漢之石建周仁張歐輩豈惟有益於時用能保

其身全其家傳其子孫其淳厚之風逺矣公旣其人迨去世巳

乆凡與之處者猶不能㤀故靖逺伯王公驥剛毅少容以與公

舊寮也追念之不置嘗致手札問訊其妻子所以周䘏之者甚

厚葉文莊公於公爲鄉後輩拜公遺象贊之爲名賢而至于今

邑人尚能談其居鄉里時一二事曰公一日行道傍有負鹺者

擠公墮水中怡然攝衣而歸他日復遇于道其人知爲公也棄