Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/49

此页尚未校对


文瑞祖曰景昭父曰沖沖娶梁氏生君君娶張氏生男四人長

即冕次晟次顯次昌女二人孫男二人君年九歲喪父居喪如

成人與其兄麟事其母孝敬甚至母孀居亦善教遣君入州學

從人借書讀輒不㤀竟領天順壬午鄕薦成化壬辰始登進士

第觀政刑部丁母憂服除今吏部尚書尹公察君賢畱爲其屬

初授稽勲主事三年考最進階以其官封其父母與妻皆爲安

人又三年遂陞貟外郎又一年而卒實壬寅歲十月十四日也

年止四十六以明年某月某日葬其鄕某山之原予固知君者

表其墓亦宜乃書之曰古之仕者或有言也言則極其所思或

有爲也爲則究其所欲後世葢不能遂矣有如衛君議論不出

諸口功業不顯于時群行獨處匪求人知雖然不出諸口其知

識則瞭然而明不顯于時其操履則凛然而貞彼譊譊睢睢志