Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/68

此页尚未校对


菴吳先生小學集解成謂是書有補於世甚大亟命工刻之蘇

守金華朱公方創社學郡中歲出米三十斛以助子弟之費其

餘鄰里親戚之家貧窶患難所以周給之者尤多葢又嘗輸財

助邊得賜仕者冠服以榮其身云府君娶王氏子男五人曰昌

封監察御史曰曄浙江都司經歷曰昉曰昇曰昆鄕貢進士女

四人適王震秦樌張汝嘉夏偉孫男十一人曰承德監察御史

曰承芳曰承恩曰承美曰承源曰承惠曰承憲曰承意曰承緒

曰承智曰承顔曾孫男二人曰稑曰秬府君卒以景泰庚午

月二十三日享年五十有九以明年三月三日葬于虞山先塋

時旣有銘其墓者矣後三十六年爲成化丙午御史君奉父命

請予表于墓上嗟夫十室之邑必有忠信而况海虞繁雄之地

乎如府君之爲人行義足以庇乎里閭而無不懷才諝足以動