Page:Sibu Congkan1567-吳寬-匏翁家藏集-12-11.djvu/86

此页尚未校对


匏翁家藏集卷第七十三

墓表一十一首

   劉氏新塋表

長洲劉氏世葬邑之武丘鄕歲乆族人益繁其地陿隘殆不能

容於是承事君介之與其配汪氏相繼卒距其一里曰袁巷始

爲新塋而合葬之葬之日寔弘治七年八月九日也君諱滸介

之其字號澹菴其先葢汴人有爲黃州統領者從宋徙建康至

元𣙜茶提領鍾山再徙長洲提領生處士元善處士生 國初

沛縣儒學教諭德讓教諭生贈中書舎人仲輿中書生詹事府

少詹事贈禮部左侍郎謚文恭鉉文恭四子伯曰澄叔曰泳皆

早世仲曰瀚登進士第歷仕大理寺丞以陜西按察司副使⿰至支 -- 𦤺

仕其季即君君以宣德四年八月二十四日生於京師私第六