Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/10

此页尚未校对


郎再徙吳中譜稱平江房其季尚有子建任大理寺氶天理之

子升兵部侍郎兵部之子眞卿江隂司法八傳至誠山公之曾

大父也大父曰清隱父曰貴和貴和通易善⺊筮之說 國朝

永樂間五從中貴人泛西海入諸夷邦往返輒數年竟無恙考

終于家自誠山以來皆不仕至公生二子曰符登進士第仕至

廣西按察使而林氏復顯公以符貴𬒳勑封監察御史者幾

三十年夀八十三以弘治九年六月十七日卒公諱昌字士隆

號守軒生未朞其父行役于外祖母范氏出魏國文正公之後

知書善敎公遵奉不懈旣冠謀以養親即出授徒故工部侍郎

吳公復時知吳縣重其名延敎諸子後永嘉葉錫以庻吉士來

繼其任廉潔無私初建義學禮請居師席待之甚厚而公亦自

重未嘗輕造縣門諸生誠服皆自以爲得師公學不爲浮靡之