Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/14

此页尚未校对


公諱南字尚正姓周氏自號菊處其先鄢陵人也有爲兵馬駖

轄使者從宋南渡始家于吳子孫累世皆以醫仕曾祖曰光澤

縣訓導瑾祖曰太醫院醫士黼考曰處士鼎娶某氏生公初其

先專攻帶下醫至公兼通諸家言吳中論名醫公必居其列其

用藥不取竒效然人賴以活者爲多有疾者雖百里之外亦來

迎治亦惟其不計利人尤感之公爲人和厚衣冠隨俗不爲詭

異杯酒對客酣笑藹然平生不好爭競以忍自喜人卒服其德

少有孝行母病瞽旦暮躬自扶持所以承順之者無所不至有

異母弟撫愛不衰子庚喜業儒不強以醫業庚顧以醫𬒳召典

御藥禁中竟以其官封公爲南京太醫院判初庚無子欲以從

弟良之子繹爲子及庚卒公遣人入京師抱繹歸家而庚始有

後公年八十二以弘治丙辰五月十六日卒當疾甚召家人處