Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/63

此页尚未校对


何早琴奕是娛酒食美好目見佳兒繡衣煌煌託以宦業誨言

㤀八十餘年曰考終命彼貪仕者糜滅巳罄或哀而誄或挽

而歌鄞山有石工則與磨考事載書潛德斯顯爰塞孝思不廢

令典

   明故朝議大夫南京國子監祭酒劉公墓碑銘

南京國子監祭酒劉公卒其子翹告哀于朝公官四品於法

當得諭祭而巳  天子知公居官得師道特命工部令

有司造墳安葬葢異數也翹以予爲先友知公最故且深來告

曰  上之崇重師儒至矣不有文詞刻于墓上何以表著先

德以副䘏典之盛乎幸念之在成化壬辰擢進士第者二百五

十人𫎇賜及第者三人予與公及莆田李士英後數年士英

没獨予與公在然皆老矣又南北相望不得朝夕見今公復至