Page:Sibu Congkan1569-王陽明-陽明先生集要-12-01.djvu/73

此页尚未校对


 新建伯龍山念山陰佳山水又爲先世故居復自

 餘姚徙越城之光相坊先生因築室陽明洞距越

 城東南二十里故學者稱爲陽明先生

成化八年壬辰九月三十日丁亥先生生先生在娠

 十四月生之夕祖母岑夢神人衣緋玉自雲中皷

 吹送兒來驚寤巳聞啼聲竹軒翁因名先生雲而

 鄉人遂指所生樓曰瑞雲樓

十二年丙申先生五歲猶不言有神僧過而目之日

 好個孩兒可惜名字道破竹軒翁更以今名日守

 仁卽能言嘗暗誦翁所讀書翁訝問之日向聞祖