Page:Sibu Congkan1579-王陽明-陽明先生集要-12-11.djvu/76

此页尚未校对


  山東鄉試錄序 甲子

山東古齊魯宋衛之地而吾夫子之鄉也嘗讀夫子

家語其門人高弟大抵皆出於齊魯宋衛之間固願

一至其地以觀其山川之靈秀奇特將必有如古人

者生其間而吾無從得之也今年爲弘治甲子天下

當復大比山東巡按監察御史陸偁輩以禮與幣來

請守仁爲考試官故事司考較者惟務得人初不限

以職任其後三四十年來始皆一用學職遂致應名

取具事歸外簾而糊名易書之意微自頃言者頗以

爲不便大臣上其議 天子曰然其如故事於是聘