Page:Sibu Congkan1587-唐順之-荊川先生文集-12-07.djvu/53

此页尚未校对


者有之矣因乎其人之隆汙以為待者之厚薄者有

之矣向使齪齪者而出乎古古亦未必不以薄待之

向使徳行道藝者而出於今亦安知不以隆且厚者

符之耶余嘗問丘君於學之諸弟子群然曰丘先生

吾師也則既異乎貌而師背而嘲焉者矣古不云乎

敎學相長也自今以徃丘君徳益成藝益進而譽日

益流也然則所謂嚴而事之與就而乞言焉者安知

不在丘君余既有感於古今之難與易而喜於丘君

為余之所求又冀於古道之復自丘君始也因諸弟

子之請遂書之以為贈丘君序時嘉靖丙午秋七月