Page:Sibu Congkan1589-唐順之-荊川先生文集-12-09.djvu/163

此页尚未校对


逮繫程御史家扵歙縣獄鞠之而少君時在吳吳人

欲謀匿少君母徃俱縶爲也少君曰父兄在吾焉所

匿且我家故無臯廼有司謬論之我左右營救可竟

白也即不白我何愛一死以狥父兄亟馳歸抵家㑹

事以前解少君即靣數有司有司不能難其戅直如

此少君之居清泉也病痺歸且愈矣後⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼徃復病痺

歸歸益病不治竟死少君死於嘉靖甲申五月十六

日死時年五十有六矣少君爲人淳質無所猜對人

輙見肝膈人或愚之終不爲變諸嘗與人言事恣意

語無𨼆人隂属之曰(⿱艹石)母泄我語乃君竟泄其語用