Page:Sibu Congkan1589-唐順之-荊川先生文集-12-09.djvu/83

此页尚未校对


移金山賊無堅鋒時維嘉靖十有九年寇亂海東妖

氛狼藉海上諸城晝閉不通 帝命都督爾習于海

爾維總戎樓船一麾鯨鯢遂戮都督之功人亦有言

公侯數世必復其終在昔東甌縳彼方氏亦扵海中

扵維都督𣗳績扵海東甌是同稽古有銘勒此豐碑

告成扵宗太史作辭以配江漢昭示無窮

  儀賔李公墓志銘

儀賔江陵李公卒扵嘉靖甲午九月某日年七十有

七先是公之配 隆中縣主薨 賜葬扵江陵城東

東湖之原垂三十有八年而公卒遂以卒之明年乙