Page:Sibu Congkan1590-唐順之-荊川先生文集-12-10.djvu/37

此页尚未校对


扵公為考妣墳墓皆在南京而公始賜葬扵武進之

惠化郷公自弱冠為應天學生弘治甲子舉郷試正

徳戊辰舉進士擢給事中陞太僕少卿僉都御史轉

副都御史致仕家居六年以薦起為副都御史陞兵

部侍郎轉右都御史㝷轉左陞尚書南京南京公所

生長也因得焚黄先人之墓南京人以為榮公之始

為給事也扵戸右扵工左扵兵復都扵戸凡歴三科

為都御史也僉扵延綏副扵宣府扵保定右左扵淮

鳯凡歴四地為尚書也扵刑扵戸凡兩部公所歴多

在錢榖刑名兵戎劇曹與𫟪腹要地公為人闊逹警