Page:Sibu Congkan1590-唐順之-荊川先生文集-12-10.djvu/41

此页尚未校对


粟廣屯積芻以時給其食使人人有重生之心又為

之葺墩墻以衛其居䟽石渠以足其水凡有規畫期

扵利盡而人不勞𫟪人益愛公嘉靖甲申公在延綏

㑹大同殺都御史報至公愕然因入静室蹰踟乆之

喜曰吾得之矣乃開門召諸将吏軍卒盡入環列庭

下謂之曰(⿱艹石)軰知大同殺都御史乎衆曰知之公曰

(⿱艹石)軰以殺之為得巳耶非得巳耶衆叩頭曰狂賊自

取族耳尚何道公曰不然𫟪人勞苦甚矣而又虐使

之是趣之殺也假令上下素相愛(⿱艹石)父子彼将𠋣以

為命縱授之刄使殺焉其誰忍乎衆大𭞹呼叩頭退