Page:Sibu Congkan1591-唐順之-荊川先生文集-12-11.djvu/162

此页尚未校对


 賑濟儻𫎇

聖恩盡數給𤼵竊計𬒳災廣闊三萬兩銀子不彀四

府三州飢民一月之賑且江北人家素無積蓄今

歳原是子粒不収起運京粮多從逺處糴買致之

甚艱(⿱艹石)不得十數萬石米留貯地方不惟飢民無

 路求活加以來年春汛官軍一齊上班米價必太

 騰貴軍士日持二三分銀子亦不能勾糴米度日

 深為不便是以劉景韶不得已有截留漕粮之說

 臣又查得舊卷嘉靖三年江淮大飢

欽遣侍郎席書賑濟稅粮不拘起存盡數蠲免給與