Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/111

此页尚未校对


序而此無序前曰罽賓沙門佛陀波利奉詔譯此曰

特進試鴻臚卿開府儀同三司蕭國公食邑二千户

贈司空謚大辯正廣智大興善寺三藏沙門不空奉

詔譯翻譯俱在永淳間而有此不同畧見序文此幢

乾化五年葬僧大徳而建按梁太祖乾化元年

月被弑再嵗而末帝誅友珪自立復稱乾化三年

年唐莊宗取燕勢益强㑹趙王鎔南寇邢州楊師厚

救之軍於漳水之東次年莊宗入魏梁晉夾河之戰

方始邢州未能一日安枕而閻寳等尚能及此蓋自

晉宋以來至於五季佛教日盛故雖兵戈俶擾之際