Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/119

此页尚未校对


之餘手跡宛然為之敬嘆云嘉靖三十八年十月既

望題

  題𨽻釋後

丙辰嵗予在南宫見關陜之士問前嵗地震云往往

數百里崩陷華山亦忽低小秦雍之間碑石多摧碎

圜如鵞卵殆不可曉夫去古益逺古碑存者無什一

矣况天地陵谷之異乎然則歐陽公趙徳夫洪景伯

所録恐今不可復見也因鈔洪氏𨽻釋附記於此

  䟦何博士論後

右何博士備論二十八篇今缺二篇而苻秦論頗有