Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/127

此页尚未校对奏旌其門時嘉靖三十八年


  書冡廬巢燕巻後


石川張大夫在秋官時祁州公年既老矣疏于朝乞


歸養得請于是日侍公于家怡怡嬉嬉不忘孺子之


慕居久之公卒大夫用遺命葬諸邑南横塘之原廬


於墓次有乳燕之祥學士先生髙其行紀述歌咏之


者累巻此贈言之所以録也按古廬居之制在中門

之外寢苫枕塊既虞卒哭柱SKchar翦屛芐翦不納葢終


始不越于殯宫而已矣故儒者之論以廬墓為禮之


過然予以為天下之禮始于人情人情之所至皆可