Page:Sibu Congkan1596-歸有光-震川先生集-12-04.djvu/161

此页尚未校对


學一誠以戊午復薦于鄉葢故家大族歴世久逺枝

葉扶疎不能無旁落不齊之數自恭人之歸憲副今

老矣獨見王氏之盛如一日也鄉里皆稱丘公善嫁

女云恭人以某月日誕生至嘉靖四十年恭人年七

十諸子謀所以為壽介縣學生孫君某來請頌禱之

詞予為道恭人之事如此因論之以為丘公以女予

貴人可得而知也恭人之享其福祿壽考至于今七

十年丘公不能知也其有子若孫能趾美前人丘公

亦不能知也然吾聞恭人貞靚慈孝初及憲副至寡

撫其前孤與其所出有鳴鳩平均之義其子事之亦