Page:Sibu Congkan1597-歸有光-震川先生集-12-05.djvu/189

此页尚未校对公為曹郎時生君於邸舍而先少保公以御史視鹺


事於江都聞得孫而喜乃曰吾居揚州而此子生因


命之曰楊州民且謂吾家再世榮祿厚福之來不敢


居令此子長得為耕農足矣嘉靖四十一年君登第


而主司以為州民非所以為稱乃更之曰俊民君不


能逆主司之意而又不敢㤀乃祖之命故名其庵曰


本者以為不㤀其先少保云夫所謂本者猶言始也


凡物之生皆始於本故以本為始也昔林放問禮之


本孔子告之以禮之本主於儉夫禮生於心孔子不


言而言儉從其始而求之未有不得其心也傳曰天