Page:Sibu Congkan1597-歸有光-震川先生集-12-05.djvu/193

此页尚未校对寜六年僧惟吉重修又謂惟吉于祥符間創白蓮寺


今里俗所指以為白蓮者僅在西廡其後即為天隨


先生祠區宇非廣不當别稱為寺也余少時過甫里


拜先生祠遊行寺中尋古碑刻殆無存者惟元統二


年法華期懺田記輪管懺司知事比丘有親從政文


選所立此石存耳成化二十二年時國家累世熙洽


京師崇寺宇僧司八街剃度數萬人醮祠日廣左善


世璇大章住持大興隆寺方被尊寵而璇故里人陳


氏子初為寺比丘得請馳驛還省其母因迎養于寺


之愛日堂明年從四明普陀歸是歳八月重修此寺