Page:Sibu Congkan1598-歸有光-震川先生集-12-06.djvu/139

此页尚未校对


介於心其天性夷曠類如此卒於嘉靖三十二年

月十三日年五十有三娶周氏刑部尚書康僖公諱

倫之女性婉順不好侈靡君每夜讀孺人為女紅常

共一燈火至徹曉生子恭煥方十五日而卒於台州

官舍王夫人甚悲之卒時嘉靖二年二月初七日年

二十繼娶沈氏吳江人父某以貲雄於鄉里事王夫

人餘二十年竭力孝道家所不足至脱簪珥以給而

躬自儉薄嘗孕而不育撫諸子若已出而於妾媵皆

能仁愛之君亦數數稱其賢卒時嘉靖三十年四月

十二日年四十有四男子子二人長即恭煥鄉進士