Page:Sibu Congkan1598-歸有光-震川先生集-12-06.djvu/82

此页尚未校对


如已女孺人亦曰翁媪吾父母也公赴官獨請留養

而以他姬侍徃子女非其出愛之均一内外雍睦無

有間言元末有髙士顧阿瑛居此里魏氏其富與埒

而孺人姓與小字適符焉公卒于嘉靖三十三年

月初四日年六十有八孺人卒于嘉靖二十五年

月二十五日年六十有二子男五人希明希哲希直

孺人出希正希平側室出女五人適鄭若曾歸有光

姚員孺人出適顧夢榖晉驌他姬出孫男女十七人

曾孫男女十一人恭簡公之世欲復姓未果而嗣子

鄉進士續先從李姓及公子希直中鄉貢在禮部具