Page:Sibu Congkan1599-歸有光-震川先生集-12-07.djvu/162

此页尚未校对


上書數千巻指謂純甫曰吾神遊其間矣其寄興清


逺如此𤣥朗以嘉靖七年二月二十二日卒年四十


有二有子一人曰大宗𤣥朗之祖諱愚字通理其從

祖諱魯字誠學兄弟皆有文名𦵏在邑中馬鞍山純

甫一日與予過之指曰此𤣥朗家墓也異時古栢甚


竒常鬱鬱蒼翠以此代有文人今忽枯萎明用其不


起矣己而果然沈氏至今有仕者獨𤣥朗負才氣以

死人猶謂之狂生云嘉靖某年月日附𦵏于朱瀝原

之祖塋純甫曰我宜為銘及純甫北上大宗送之滸


墅泣以請純甫許以南還竟不果於是大宗以屬之