Page:Sibu Congkan1600-歸有光-震川先生集-12-08.djvu/25

此页尚未校对


鄉社㑹飲酒笑謔無虚日吳中田土沃饒然賦税重

而俗淫侈故罕有百年富室雖爲大官家不一二世

輒敗許氏自國初至今居邑之柴巷無改也有屋廬

之美田園市肆之入又以詩書紹續及給事君而貴

顯初給事令分宜已敕封如其官及是人方賀君將

更有加封之命而不幸已矣君卒於嘉靖己未年六

月初六日得年六十有三娶錢氏封太孺人子男一

人從龍户科給事中女一人適張必顯孫男一人汝

愚太學生女二人曾孫男女二人有光髙大父時已

與君家交好見家中文字有顧惟誠許鵬逺者鵬遠