Page:Sibu Congkan1605-顧炎武-亭林詩文集-4-1.djvu/110

此页尚未校对


葉復桃根殘英委白門相逢冶城下猶有六朝魂

 隋書五行志陳時江南盛歌王獻之桃葉詞詞云桃葉復桃葉渡江不用檝但渡無所苦我自迎接汝及隋晉王廣伐陳置營桃葉山下及韓擒虎渡江

 大將任蠻奴至新林以導北軍此其應也 隋書藝術傳樂人王令言妙逹音律大業末煬帝將幸江都令言之子嘗從於戸外彈胡琵琶作翻調安公

 子曲令言時臥室中聞之大驚蹶然而起曰變變急呼其子曰此曲興自早晚

  黃侍中祠在南京三山門外柵洪橋

   侍中名觀洪武二十四年殿試第一建文末

   奉詔募兵安慶聞南京不守自沈於江其妻

   翁氏及二女爲官所簿録將給配象奴亦赴

   水死後人即其葬地爲侍中立祠

侍中祠下水奔渾有客悲歌叩郭門古木夜交貞女

冡光風春返大夫魂先朝侍從多忠節當代科名一