Page:Sibu Congkan1605-顧炎武-亭林詩文集-4-1.djvu/24

此页尚未校对


亭林詩集卷之一

  大行哀詩巳下閼逢涒灘

神器無中墜英明乃嗣興紫蜺迎劒㓕丹日御輪升

景命殷王及靈符代邸膺天威寅降鑒祖武肅丕承

采堊昭王儉盤杅𧰼帝兢澤能囘夏暍心似渉春冰

世值頽風運人多比德朋求官逢碩鼠馭將失饑鷹

細柳年年急萑苻歲歳增𨵿門亡鐡牡路寢泄金縢

霧起昭陽鏡風摇甲觀燈已占伊水竭真遘𣏌天崩

道否窮仁聖時危恨股肱哀同望帝化神想白雲乘

祕◍歸新野羣心望有◍小臣王室淚無路𡘜橋陵

 太元經紫蜺矞雲朋圍日 墨子堯舜禹湯文武之事書於竹帛鏤之金石𤥨之盤盂後漢書崔駰傳作杅 漢書五行志木沴金成帝元延元年正月