Page:Sibu Congkan1607-顧炎武-亭林詩文集-4-3.djvu/16

此页尚未校对


也是以知其不革也旣不革矣乃不冠建文之號於

元年之上而但一見於洪武三十一年之中若有所

辟而不敢正書此史臣之失而其他奏疏文移中所

云洪武三十二三十三三十四年者則皆臣下奉行

之過也且實録中每書必稱建文君成祖卽位後與

世子書亦稱建文君而後之人至目爲革除君夫建

文不革於成祖而革於傳聞不革於詔書而革於臣

下奉行者之文是不可以無辯或曰洪武有三十五

年矣無三十二三十三三十四年可乎考之於古後

漢髙祖之卽位也仍稱天福十二年其前則岀帝之

開運三年故天福有十二年而無九十十一年是則