Page:Sibu Congkan1608-顧炎武-亭林詩文集-4-4.djvu/2

此页尚未校对


亭林文集卷之四

  答李子德書

三代六經之音失其傳也久矣其文之存於世者多

後人所不能通以其不能通而輒以今丗之音改之

於是乎有改經之病始自唐明皇改尚書而後人往

往效之然猶曰舊爲某今改爲某則其本文猶在也

至於近日鋟本盛行而凡先秦以下之書率臆徑改

不復言其舊爲某則古人之音亾而文亦亾此尤可

歎者也開元十三年敕曰朕聽政之暇乙夜觀書每

讀尚書洪範至無偏無頗遵王之義三復兹句常有

所疑據其下文竝皆協韻惟頗一字實則不倫又周