Page:Sibu Congkan1610-黃宗羲-南雷集-8-1.djvu/10

此页尚未校对


然之色第十二世䕫字子韶嘉靖乙邜貢元從文成於稽

山書院第十三世尙質號醒泉舉嘉靖己酉守景州致仕

詩與山人楊珂齊名第十五世琜字鳯署萬曆庚戌進士

譜繁不能盡書書其著者棃洲之世自州判叔父世堂而

名諱始可得詳世堂生文貴文貴生子尹子尹生安祥安

祥生廷杲廷杲生璽字廷璽兄伯震出啇於外踰十年不

歸璽徃求之裂𥿄數百張繕冩兄之年貌籍貫爲零下榜

之寺觀街市經行萬里卒無所遇不⿰忄觧 -- 懈益䖍流轉襄漢間

至道州入厠置傘路旁伯震適過之見傘而心動曰此吾

鄉之傘也循其柄而視之有字一行曰姚江黄小雷記小

雷者璽之别號伯震方疑駭璽出而相視若夣𥧌慟哭失

聲道路觀者亦嘆息泣下遂奉兄而歸廷璽生諒號素菴