Page:Sibu Congkan1611-黃宗羲-南雷集-8-2.djvu/117

此页尚未校对


旣而周旋朋黨之間益爲名士所歸楊嗣昌常字公而不

姓有郞官問曰畱仙誰也嗣昌黙然久之曰不知馮畱仙

耶其爲世所稱重如此然公未嘗修餙時譽故黄公道周

曰我友天下未有眞誠若畱仙者也公諱元颺字言仲别

號畱仙東漢馮異之後南唐尚書延魯徙于慈谿至有明

而盛曾祖諱某贈中憲大夫祖諱季兆鄕進士工部郞中

贈光祿寺卿父諱若愚萬曆乙未進士太僕寺卿贈太常

寺卿太常生三子長卽公次元飈天啓壬戌進士兵部尚

書次元飀癸未進士都察院右僉都御史公娶滄州守何

宇藩女封恭人生一女字國子生錢玄暉副室徐太孺人

生愷章監國賜進士授行人司行人劉孺人生某孫某某

公生萬暦丙戌十二月九日卒甲申之九月朔曰爲年五