Page:Sibu Congkan1611-黃宗羲-南雷集-8-2.djvu/82

此页尚未校对


 第四十九甲子靈帝中平元年

 第五十甲子蜀后主延𤋮七年

 第五十一甲子𣈆惠帝永興元年

 第五十二甲子哀帝興寧二年

 第五十三甲子宋文帝元嘉元年

 第五十四甲子齊武帝永明二年

 第五十五甲子梁武帝大同十年

 第五十六甲子隨文帝仁壽四年

 第五十七甲子唐高宗麟德元年

 第五十八甲子玄宗開元十二年

 第五十九甲子德宗興元元年

 第六十甲子武宗會昌四年