Page:Sibu Congkan1612-黃宗羲-南雷集-8-3.djvu/135

此页尚未校对


祖紹臯父完初母查孺人登崇禎庚辰進士第知旌德縣

期年而以外艱歸旋遭䘮亂遂不復仕門户綢繆期功縈

繞先生屈其經世之業以支吾八口泊然不見喜愠之色

酬對甚簡相索於經術之内者惟張子待軒所著罍菴雜

述金陵遊草行世五經略記文集皆藏於家生於某年乙

己九月卒於某年庚戌三月年六十有六以弟之子翰思

爲後女三人查蕙沈研周煒其壻也孫二人協徵協紀孫

女二人將塟於葑涇之原翰思介吾友陸氷修求誌其墓

余丙午歲十一月同氷修訪先生於家劇談徹夜綿聯不

休盡𤼵所記五經讀之出入諸家如觀王會之圖計平生

大觀在金陵嘗入何𤣥子署中討論五經至此而二耳踰

年先生以各經略記首卷見𭔃荏苒數年欲以一得之愚