Page:Sibu Congkan1613-黃宗羲-南雷集-8-4.djvu/4

此页尚未校对


千入皆分地倡敎所過往觀投拜者傾城单里有司約束

之亦不能止也遠近傳疑廵按楊四知將劾治之朝官多

爲之解者焚其書板而止巳又爲林蕃所告知縣孫繼有

名捕兆恩以囚服往弟子不欲兆恩曰今之不以囚服爲

辱者卽昔之不以分庭爲抗也二三子從吾久尙不識禮

分二字乎繼有卒白其事而謝之萬曆二十六年卒年八

十二所著書數十萬言兆恩之敎儒爲立本道爲入門釋

爲極則然觀其所得結丹出神則於道家之旁門爲庶幾

焉閩人謝肇淛謂其𤼵狂而死其弟子亦言晚年胸中有

物隔礙不措一辭卽朝夕隨侍之人不能識其姓名則又

金丹之爲禍也一時勝流袁宗道蕭雲舉王圖吳應賔皆

北面稱弟子鄒元標極言其所學之正有爭之者元標曰