Page:Sibu Congkan1614-黃宗羲-南雷集-8-5.djvu/118

此页尚未校对


汎汎溝中以俟一閧禦兒鴛水黑雲壓城蓑城毅𩲸耿耿

孤誠血碧龍山䰟騎箕尾千秋萬歲光芒斧扆

  高古處府君墓表

府君諱克臨字敬可別號古處𫎇城高氏武烈王瓊之裔

陪扈南渡或居永嘉或居臨安明初有榮者始遷仁和之

興忠里世爲右姓祖汝梅嘉靖辛酉舉人仕至福寧太守

父時亮萬曆巳酉舉人母鍾孺人君甫晬而喪母叩和啼

呼哀動觀者福寧絕憐愛之曰天以是兒錫我孰謂廉吏

可爲而不可爲也出就外傅五行俱下旣而怒長突起語

出奇崛時師不敢以爲弟子慈谿沈沖吾老儒也君因師

之質以性命理氣之辨及天外何所作何究竟沖吾心異

之恐其妨於舉業敎之實地用工自有領㑹處君矻矻窮