Page:Sibu Congkan1614-黃宗羲-南雷集-8-5.djvu/126

此页尚未校对


宋忠襄李顯忠之後世居淸澗忠襄曾孫守眞始遷於鄞

其下六世是爲先生之高祖循義嘉靖癸未進士御史出

守衡州曾祖生威舉於鄕官鳳陽府推官其孫卽守貴州

之廵撫橒也因贈兵部尙書祖德升永平衛經歷父棡崇

禎丁丑進士禮部儀制司主事先生風骨不恒年十二三

能詩卽有秀句十六爲諸生侍儀部官嶺外通人張孟奇

深所歎異歸而時名方起直兵革之際睚眦觸死儀部下

省獄先生亦駈至定海縳馬厩中七十日事得解儀部之

䘮從省至放聲一哭遂絕意人世穿竄草石與失職之徒

萬悔菴徐霜臯高辰四諸君緣情綺靡音調凄凉先生雖

不迯禪而酒痕墨蹟多在僧寮野廟木陳悟畱山曉天岳

皆結忘年之契四方勝流之至甬上者先生卽匿迹甚深