Page:Sibu Congkan1614-黃宗羲-南雷集-8-5.djvu/70

此页尚未校对


正德丙寅謝文正致政歸與馮雪湖相唱和戲排舊韻別

創新詞往復至于八九嘉靖辛酉呂文安憂歸與黃醒泉

相唱和當花對酒登山臨水無日無之姚江風雅唯此兩

時爲最盛承平士大夫之風流今無復有夢見之者矣醒

泉則余五世族祖也諱尙質字子殷醒泉其號也吾始祖

寉山十三世孫祖晰父舜卿母邵氏府君生時母有夢筆

之祥幼而頴異日誦千言稍長以易爲大師湖守胡君聞

其名遣子從學舉嘉靖巳酉科浙江鄕試知息縣事府君

吏治以敎化爲先民曾珣兄弟訟產府君手書棠棣章與

之曰熟讀後始爲(⿱艹石)理越數日詣府君求直府君曰前詩

熟否曰熟府君發明詩義慷慨嗚咽珣兄弟感動流涕不

待終章相讓而去或怪其𨒪化府君曰人孰無天性批之