Page:Sibu Congkan1615-黃宗羲-南雷集-8-6.djvu/156

此页尚未校对


邪害正之才病世道而有餘其進其退江左之興衰繫焉

上批大鋮進退繫江左安危是否確論先生又再疏請告

予馳驛歸先生去國無不唏𭊌感歎老校廬兒亦相聚而

語知南都之不能久立也其後左良玉移檄亦以不聽先

生罪士英從民望也弘光元年五月南都亡先生語守道

于頴爲戰守計不應六月丙寅十五先生聞浙省降方食

推案慟哭曰此余正命之時也遂不食諸生請曰今日繫

天下望者先生也先生何遂言死先生曰向者累請于公

城守襃如充耳今欲爲於國亡勢去之餘亦已知其難矣

在余之自處惟有一死先帝之變宐死今上𫎇塵宐死吾

越納降又宐死不死尚俟何日世豈有偷生御史大夫乎

諸生曰不然夫死非先生所難處死爲難死而有益于天